Geochelone elegans

Indian star tortoise (Geochelone elegans), Bundala National Park, Sri Lanka, 2011